(... More ...)

June 20, 2022 - War against Ukraine: Putin and his vassals in Russia and donbass are waging this war – a term whose use is prohibited in Russia under penalty – with a ´justification´ that resembles unspeakable events in Germany 83 years ago. His definition of military objectives probably also includes signposts, solid structures of any kind, etc., in Ukraine this is now called ´RACISM´. ⇒Putin is not GröFaZ 2.0, as a war criminal he is a case for the International Criminal Court in The Hague (ICC), or Russia as a state before the International Court of Justice of the UN (ICJ), also in The Hague! Who are the Nazis? The Ukrainian government? The Ukrainians? Nonsense, here only one has mutated into a Nazi or has shed his disguise, or more clearly: Putin & Co. act like the Nazis before and in the Second World War!
More information: The Ukrainian right-wing extremists (e.B. the ASOW movement) came to < 2.5% in the last free election. The Russian far-right parties that have existed at least since the 90s (including the ´Liberal Democratic Party of Russia´ (LDPR), which regularly entered the State Duma with up to 13% until 2016 and still reached 7.5% in the last - presumably manipulated - election in 2021; the dominant party ´United Russia´ (ER), however, the ´Communist Party of the Russian Federation´ (KPRF) and ´Just Russia´ (SR) are probably not significantly more democratic) and groups including the internationally (Libya, Syria, etc., now Ukraine) active ´private´ mercenary group WAGNER are usually close to the government or secret service.
News of 12 May: ´Putin holds out the prospect of record wheat harvest´ ... Does this include the wheat stolen in Ukraine?
´ukraine-russland-mythen-101.html´ (german language) May 17th - you can easily check this current list of myths/facts via WIKIPEDIA and (serious!) news portals.
June 8 - Lavrov blames Ukraine for everything... Grain blockade, that Russia was ´forced´ to invade Ukraine, etc. - and the murderer is always the gardener, we have known that since Agatha Christie!
June 20: After Russian mercenaries and the Russian army invaded Ukraine, flattening everything they can somehow achieve remotely with their weapons technology, are they now complaining that Ukraine is also firing at Russian targets? Pretty brazen argumentation...
By the way: What is the difference between NAZIS and STALINISTS? Answer: 5 vs. 10 letters! Putin´s absurd justification, the ´dictatorial ruling Nazis around Volodymyr Zelenskyi´ in Ukraine and the myth of the ´peace-making liberation mission, which is welcomed by the population´, fortunately only applies to a few people, at least outside Russia - no one can seriously believe such a thing, especially not after the atrocities that have become known in the meantime, which, despite the evidence of Putin & Co., are described as fake (either put forward by Ukraine retrospectively or committed by Ukrainians). It is unbelievable that Russians support this terror against the civilian population not only in Russia. The Stalin impersonator in the Kremlin continues to push his murderous ´measures´. Only Nazis (including softeners) and the remaining Putin fan faction are probably still on the same line.
@´QUERDENKER´/QANON/Conspiracy Theory Fans: If you believe the nonsense spread by Sputnik/Russia Today (directly in RT-DE/RT-UK, indirectly e.B. on the Trump house channel FOX-News) is really no longer to help you!

Ukrainian Translation - українська (https://www.translator.eu/)
Червень 8, 2022 - Війна в Україні: Путін і його васали в Росії і на Донбасі ведуть цю війну – термін, використання якого заборонено в Росії під страхом покарання – з «виправданням», яке нагадує невимовні події в Німеччині 83 роки тому. Його визначення військових цілей, ймовірно, також включає покажчики, міцні структури будь-якого роду і т.д., в Україні це зараз називається "РАСИЗМ". ⇒Путін не GröFaZ 2.0, як військовий злочинець він є справою Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС), або Росії як держави в Міжнародному суді ООН (МС ООН), також в Гаазі! Хто такі нацисти? Український уряд? Українці? Нісенітниця, тут тільки один мутував у нациста або пролив свою маскування, або більш чітко: Путін і Ко поводяться як нацисти до і під час Другої світової війни!
Ось деяка інформація: Українські праві екстремісти (е.B. рух ASOW) на останніх вільних виборах < 2,5%. Російські ультраправі партії, які існували принаймні з 90-х років (включаючи "Ліберально-демократичну партію Росії" (ЛДПР), які регулярно входили в Держдуму з 13% до 2016 року і до сих пір досягали 7,5% на останніх - імовірно маніпулюваних - виборах в 2021 році; домінуюча партія "Єдина Росія" (ER), однак «Комуністична партія Російської Федерації» (КПРФ) і «Справедлива Росія» (СР), ймовірно, не є значно демократичнішими), а групи, включаючи міжнародне (Лівія, Сирія і т.д., тепер Україна), активні «приватні» найманці ВАГНЕРа, як правило, близькі до уряду або спецслужб.
Новини 12 травня: "Путін тримає перспективу рекордного врожаю пшениці " ... Чи йдеться про пшеницю, яку вкрали в Україні?
´Міфи Україна/Росія ´(німецька мова) 17 травня - ви можете легко знайти цей поточний список міфів / фактів через ВІКІПЕДІЮ і (серйозно!) Управління новинними порталами.
8 червня - Лавров у всьому звинувачує Україну... Зернова блокада, що Росія була змушена вторгнутися в Україну і т.д. - і вбивця завжди садівник, ми знаємо, що з часів Агати Крісті!
20 червня: Після того, як російські найманці та російська армія вторглися в Україну, згладжуючи все, чого вони можуть якимось чином досягти віддалено за допомогою своїх технологій озброєння, чи скаржаться вони зараз, що Україна також стріляє по російських цілях? Досить нахабна аргументація...
До речі: У чому різниця між нацистами і сталіністами? Відповідь: 9 проти 12 листів! | Абсурдне виправдання Путіна, «диктаторські правлячі нацисти навколо Володимира Зеленського» в Україні та міф про «миротворчу визвольну місію, яку вітає населення», на щастя, стосується лише кількох людей, принаймні за межами Росії – ніхто всерйоз у таке вірити не може, особливо не після звірств, які стали відомі тим часом, які, незважаючи на свідчення Путіна і Ко, описуються як фейки (або висунуті Україною ретроспективно, або вчинені українцями). Неймовірно, що росіяни підтримують цей терор проти цивільного населення не тільки в Росії. Сталінський видавець у Кремлі продовжує просувати свої вбивчі «заходи» і гостро. Тільки нацисти (в тому числі пом´якшувачі) і решта фракції прихильників Путіна, ймовірно, все ще знаходяться на одній лінії.

Для бічних мислителів/Канона/Шанувальники теорії змови: Якщо ви вважаєте, що нісенітниця, яку поширює Sputnik/Russia Today (безпосередньо в RT-DE/RT-UK, побічно e.B. на каналі Trump House FOX-News) насправді більше не допоможе вам!
Чи винні в цьому "росіяни"? Як можна надати інформацію? Важко не узагальнювати і не використовувати вчинки Путіна як росіяни ... але в наш час дезінформація і медіа-блокада працюють ще краще. 83 роки тому все ще широко поширене класичне аналогове мовлення (АМ) з великою дальністю, яке використовувалося тими, хто хотів інформувати себе. В останні десятиліття це часто припинялося з причин витрат і майже не існує, FM і цифрове мовлення мають лише невеликий діапазон, в Інтернеті з конкретними обмеженнями для конкретної країни можливості обходу - e.B. анонімний серфінг через TOR - обмежені. Так що державне промивання мізків працює все краще! Таким чином, Путін своїми брехливими обіцянками і погрозами на адресу «ворогів» залишається ´МЕСІЄЮ´ для багатьох росіян. Але коли я бачу, що велика кількість прихильників Путіна (за даними РББ близько 900) в Берліні провели кортеж для Путіна і для ´спецоперації´, хоча інформація про війну в значній мірі - але в тому числі (в тому числі (в основному російські) фейки - у відкритому доступі, це не зрозуміло з моєї точки зору - в якому ілюзорному світі живуть ці люди?
Russian Translation - русский (https://www.translator.eu/)
Июнь 8, 2022 - Война на Украине: Путин и его вассалы в России и Донбассе ведут эту войну – термин, использование которого запрещено в России под страхом наказания – с «оправданием», которое напоминает невыразимые события в Германии 83 года назад. Его определение военных целей, вероятно, также включает в себя указатели, прочные сооружения любого рода и т. Д., В Украине это теперь называется «РАСИЗМ». ⇒Путин не является GröFaZ 2.0, как военный преступник он является делом международного уголовного суда в Гааге (МУС), или России как государства в Международном суде ООН (МС), также в Гааге! Кто такие нацисты? Украинское правительство? Украинцы? Нонсенс, здесь только один мутировал в нациста или сбросил свою маскировку, или более четко: Путин и Ко действуют как нацисты до и во Второй мировой войне!
Вот некоторая информация: Украинские правые экстремисты (например.B движение ASOW) < 2,5% на последних свободных выборах. Российские ультраправые партии, существовавшие как минимум с 90-х годов (в том числе «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР), которая регулярно входила в Госдуму с 13% до 2016 года и все еще достигала 7,5% на последних — предположительно манипулируемых — выборах в 2021 году; доминирующая партия «Единая Россия» (ЕР), однако «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) и «Справедливая Россия» (СР), вероятно, не являются значительно более демократичными), а группы, в том числе международная (Ливия, Сирия и т. д., ныне Украина) активная «частная» наемническая группа ВАГНЕР, обычно близки к правительству или секретной службе.
Новость от 12 мая: «Путин провоцирует перспективу рекордного урожая пшеницы»... Включает ли это пшеницу, украденную в Украине?
´Мифы Украины /России ´(немецкий язык) 17 мая - вы можете легко найти этот текущий список мифов / фактов через ВИКИПЕДИЮ и (серьезно!) Управление новостными порталами.
8 июня - Лавров обвиняет во всем Украину... Зерновая блокада, что Россия была вынуждена вторгнуться в Украину и т.д. - а убийцей всегда является садовник, мы знаем это со времен Агаты Кристи!
20 июня: После того, как российские наемники и российская армия вторглись в Украину, сравняв с землей все, чего они могут каким-то образом достичь удаленно с помощью своих оружейных технологий, жалуются ли они теперь, что Украина также стреляет по российским целям? Довольно наглая аргументация...
Кстати: в чем разница между нацистами и сталинистами? Ответ: 9 против 12 букв! | Абсурдное оправдание Путина, «диктаторские правящие нацисты вокруг Владимира Зеленского» на Украине и миф о «миротворческой освободительной миссии, которую приветствует население», к счастью, относится лишь к нескольким людям, по крайней мере, за пределами России — никто не может всерьез поверить в подобное, тем более не после ставших известными за это время зверств, которые, несмотря на свидетельства Путина и Ко, описываются как фейковые (либо выдвинутые Украиной ретроспективно, либо совершенные украинцами). Невероятно, что россияне поддерживают этот террор против мирного населения не только в России. Имитатор Сталина в Кремле продолжает настаивать на своих убийственных «мерах» и острых мерах. Только нацисты (включая смягчителей) и оставшаяся фракция поклонников Путина, вероятно, все еще находятся на одной линии.
Боковым мыслителям/Канон/Поклонники теории заговора: Если вы верите, что чепуха, распространяемая Sputnik/Russia Today (непосредственно в RT-DE/RT-UK, косвенно e.B. на канале Дома Трампа FOX-News), на самом деле вам больше не поможет!

Виноваты ли «русские»? Как можно предоставить информацию? Трудно не обобщить и не использовать дела Путина как русских ... Но в наше время дезинформация и медийная блокада работают еще лучше. 83 года назад все еще было широко распространено классическое аналоговое вещание (АМ) с большим диапазоном, которым пользовались те, кто хотел получить информацию. В последние десятилетия это часто прекращалось по соображениям стоимости и почти не существует, FM и цифровое вещание имеют лишь небольшой диапазон, в Интернете с специфическими для страны ограничениями возможности обхода - e.B. анонимный серфинг через TOR - ограничены. Так что государственное промывание мозгов работает еще лучше! Таким образом, Путин, с его ложными обещаниями и угрозами в адрес «врагов», остается «Мессией» для многих россиян. Но когда я вижу, что большое количество сторонников Путина (по данным РББ около 900) в Берлине осуществили кортеж за Путина и за ´спецоперацию´, хотя информация о войне в значительной степени — но в том числе (в основном российские) фейки — в открытом доступе, это непонятно с моей точки зрения — в каком иллюзорном мире живут эти люди?

 

www.dwd.de
Brandenburg weather

mluk.brandenburg.de
bushfire prone areas

Are ´THE RUSSIANS´ to blame? How can information be provided? It´s hard not to generalize and not to use Putin´s deeds to say ´THE RUSSIANS... ́, but in our time disinformation and media blockade works even better: 83 years ago there was still widespread classic analog broadcasting (AM) with a long range, which was used by those who really wanted to inform themselves. In recent decades, this has often been discontinued for cost reasons, among other things, and hardly exists anymore, FM and digital broadcasting have only a short range, on the Internet with country-specific restrictions, the possibilities of circumvention - e.B. anonymous surfing via TOR - are limited or not general and easy to use. So the state brainwashing works all the better! Thus Putin, with his false promises and threats against ´enemies´, remains ´THE MESSIAH´ for many Russians. But when I see that a large number of Putin supporters (according to RBB about 900) in Berlin carried out a motorcade for Putin and for the ´special operation´, although information on the war is largely - but including (mainly Russian) fakes - openly available, this is not comprehensible from my point of view - in what illusory world do these people live?
 

Now some people offer simple solutions for imaginary problems and sidetrack from real problems, such as Ex-Fake-PotUS Trump (alternative facts, Tea Party 2.0 ...), TSAR Putin (main war criminal; perpetual term of office; Criminalize opponents; Incitement to violence against his opponents and so-called "ENEMIES OF RUSSIA" - this has apparently been going on for a long time up to controlled murder actions; lying to the population; War - since 1999 in Chechnya (1994-1996 was before Putin), 2008 in Georgia, since 2011 in Syria, since 2014 (Annexation of Crimea and Donbass) and since February 24, 2022 even more murderous in Ukraine; Suppressing media⇒alternative truths, Orwell´s 1984 sends greetings), SULTAN Erdogan (treats non-supporters as enemies) and many other like-minded people spread over the whole world. Luckily many people help refugees. Some are insulting them as do-gooders, but i think this is really an ennoblement.
 

Fake news: The worst distributors constantly complain in their forums about what they call ´fake news´ from media, people and institutions. Their filter bubbles are the only accepted ´truth´ for a loud, often aggressive minority, so anyone who shouts ´LIE´ loud enough is right. the media they call ´LIE PRESS´ (radio, TV, newspapers and their counterparts on the Internet) are more trustworthy - with the exception of populist opinion changing of media such as SUN etc.


 successful moose hunt

The Homepage
of Stefan Bürger
© Stefan Bürger, 2000-2022, modified 06/08/2022

deutsch vaelj svenska Welcome, hope you enjoy the following pages!

Ich ueber mich
(my much much more successful cep hunt)


you are visitor
since 12/08/2000

 40805

Facebook
Twitter
...


Mycology


Pilze im Britzer Garten Berlin-HTML


Pilze im Britzer Garten Berlin-PDF


Hospes 2002


Hospes 2003interessante Myco-Links


Hospes 2004 myco sites
 myco sites
Beekeeping

aktuelle Stockkarte

Status info 03/11/2021 (274kB)

My complete bee hive status documentation (german language): ... 2017 2018 2019 2020 03/11/2021 (213kB).
Bee hive documentation template (german language) for Libre-/Openoffice V3.x/4.x (08/08/2020, 560kB), . The User guide (german) for version 6.x is also valid for version 7.x, only the table ´Ernte/Verkauf´ (honey harvest/sale) is not included.


The template is free for use, except for commercial re-distribution not permitted! © Stefan Bürger


See the german version of this page for more information regarding my hobby beekeeping.

Note: The document templates referenced here are designed with german localised programs and may not function as required with other localisations!


More templates
(german language)

Template "Medication planning"
LIBRE-/OPENOFFICE (01/21/2022, 120kB)

Template "Capture water-/power-/heating- and ebike-energy-consumption"
LIBRE-/OPENOFFICE (08/31/2018, 456kB) , Example (101kB)   


LINUX scripts

bash script collection  for video recording, cutting and conversion of recordings from public media libraries or DVB-T/DVBT2 (german localisation): ZIP archive (06/08/2022, 81kB). The scripts use ffmpeg, vlc and other bash based commands. The TV stations listed in the file ´livestream-adresse.inc´ are at least partial available in Germany with URLs read from MEDIATHEKVIEW and DVBT/DVBT2 station lists. For other countries please adapt similar station information.
I am not responsible for any problems caused by the use of these scripts, please keep original media files until you have checked the resulting converted media files.


Traveling/leisure

"besondere" Reiseerfahrungen

Reiseseiten


traveling
in Sweden


holiday 2002
in SwedenUrlaubsseiten

           www.freilandlabor-britz.de       


Impressum

Haftungsausschluss/disclaimer

Responsible for the content of linked pages are the authors of these pages.
I hope you enjoy rummaging around these pages...